Terug

Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens.

Toerisme Flevoland initiatiefnemer

Toerisme Flevoland is initiatiefnemer van ookflevoland.nl en betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze databases gepubliceerde/getoonde gegevens.

Voorwaarden voor het gebruik van de website www.ookflevoland.nl 

 • Toegang tot en gebruik van deze internetsite cq applicatie zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de website gesteld. Gebruik van deze website en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de website. Informatie over internetsite of met haar gelieerde ondernemingen en de producten en diensten van deze internetsite, worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

 • Deze website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met website of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn" zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze website aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

 • Toerisme Flevoland noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.

 • Deze website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de exploitant gecorrigeerd zullen worden naar exploitants goeddunken. Ook wordt de informatie op deze website regelmatig bijgewerkt. De exploitant behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze website verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze website. Om deze reden sluit exploitant alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze website.

 • De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Toerisme Flevoland herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van exploitant. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van exploitant.

 • Alhoewel Toerisme Flevoland al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze website ophaalt.

 • Foto's op www.ookflevoland.nl mogen niet zonder toestemming van Toerisme Flevoland worden gebruikt, gedownload, gedupliceerd of anderszins. Foto's en afbeeldingen op deze website zijn afkomstig van onder andere de volgende organisaties en natuurlijke personen:

 • Alex Verweij 
 • Ignas van Schaik
 • De Nieuwe Wildernis
 • EMS Films
 • Maarten Feenstra - Feenstra Fotografie
 • Museum Schokland
 • Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad
 • Robin van Maanen - Robinotof
 • VVV's in Flevoland en Tourist Info Urk
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Diverse andere fotografen en aanbieders van beeldmateriaal

 

Privacy Statement

Toerisme Flevoland is gevestigd te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 39062050. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van onze website te beschermen.

Toerisme Flevoland verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Om het gebruik van de website te bevorderen kunnen wij uw gegevens vastleggen in een bestand. Ook wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, vragen wij u uw naam, e-mailadres en andere relevante contactinformatie in te voeren. We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend om onze nieuwsbrief te versturen, om een optimaal gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante informatie/diensten.

Ontwikkelingsmaatschappij zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

U kunt via e-mail info@toerismeflevoland.nl of postbus 123, 8200 AC, Lelystad een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten verwijderen. Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of per post ontvangen van nieuwsbrieven en/of persberichten.

Toerisme Flevoland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Toerisme Flevoland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Toerisme Flevoland gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Ook gebruiken wij cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Toerisme Flevoland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@toerismeflevoland.nl.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van Toerisme Flevoland verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacyverklaring willen wij u graag verwijzen naar de betreffende websites.

Toerisme Flevoland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.

 

Cookies

 
Cookies accepteren

Wij maken op deze website gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te geven.

Ook gebruiken we cookies om anonieme metingen te verrichten teneinde de website te optimaliseren.

Meer informatie over cookies vindt u op de site van de consumentenbond.

Akkoord